Voor de ontwikkeling en invoering van kosteneffectieve, steeds schonere energietechnologieën is een elektriciteitssector nodig met systemen, regelgeving en infrastructuur die deze technologieën aanmoedigen en mogelijk maken. De ontwikkeling van een dergelijke energiesector zal op zijn beurt technologische veranderingen in het elektriciteitssysteem en fundamentele veranderingen in de regelgeving en de werking van de elektriciteitsbedrijven vereisen. De energiesystemen – de netten voor het transport en de levering van elektriciteit – zullen in staat moeten zijn om nieuwe technologieën in grotere hoeveelheden te integreren. Om dit doel te bereiken zullen de regelgevende instanties regelgeving moeten invoeren die de nutsbedrijven stimuleert zich volledig in te zetten voor innovatie en demonstratie van nieuwe technologieën, met regels die redelijke en niet-discriminerende toegang tot de transmissie- en leveringssystemen mogelijk maken. Veiligheid blijft hierbij belangrijk, zoals door een scope 10 keuring, in essentie een keuring om brand in een  elektrische installatie te voorkomen.

Plannen maken voor innovatie

Sinds de herstructureringsactiviteiten die in de jaren negentig in verschillende landen van start zijn gegaan, staat de elektriciteitssector op een aantal manieren onder druk om te veranderen. Hoewel de herstructureringsinspanningen begin jaren 2000 grotendeels tot stilstand kwamen, hebben verschillende staten beleid vastgesteld om de invoering van specifieke, steeds schonere energieopwekkingstechnologieën te bevorderen, voornamelijk voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. 

Investeren is nobel, maar er moet profijt uit te trekken zijn

De groei van hernieuwbare en gedistribueerde energiebronnen, de uitbreiding van programma’s voor energie-efficiëntie, de langzaam groeiende of dalende omzet van nutsbedrijven, de lage aardgasprijzen en de noodzaak om in het net te investeren om de betrouwbaarheid en veiligheid ervan in stand te houden, hebben ertoe geleid dat is nagedacht over de significante veranderingen in de technische, bedrijfs- en regelgevingsmodellen van nutsbedrijven die nodig zijn om de werkelijk grootschalige invoering van steeds schonere energietechnologieën te vergemakkelijken. De industrie bevindt zich echter nog in het beginstadium van de evaluatie van deze veranderingen. Investeerders zullen de ontwikkeling van steeds schonere technologieën niet financieren zonder een realistische kans om marktaandeel te veroveren en economische winst te maken wanneer deze opties kosteneffectief worden. 

Pin It on Pinterest